About the Author
Karthika Swamy Cohen

Karthika Swamy Cohen

Karthika Swamy Cohen is the managing editor of SIAM News.